Finanțare pentru dezvoltarea și modernizarea activităților de comercializare

Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea operatiorilor economici, societăți și societăți coperative, în scopul îmbunătățirii performanțelor economice și tehnice. Se urmărește întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă precum și dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.

Bugetul pentru acest program, pentru anul 2016, este de 21.049.000 lei, din care se estimează acordarea unui ajutor unui număr de minim 156 de beneficiari.

Beneficiarii acestui program sunt operatorii economici (întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Sunt înregistrați conform Legii nr. 31/1990
 • Sunt persoane juridicie (societăți/societăți cooperative) care au ca obiect de activitate comercializarea produselor și serviciilor
 • Sunt întreprinderi autonome, partenere, legate sau unice
 • Au cel puțin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii
 • Codul CAEN pentru care solicit finanțare este autorizat
 • nu au datorii la bugetul general și local
 • nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi
 • nu au datorii la bugetul general și local
 • au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro
 • au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250
 • au sediul social, sunt înregistrate la ORC şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României
 • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru întreprinderei unică
 • au obţinut cel puţin 50 puncte în urma completării on-line a planului de investiţii
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis
 • nu au primit un ajutor illegal
 • nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de furnizorul de ajutor de minimis pe motive de fraudare a procedurii
 • nu există legături între structurile acţionariatului solicitantului şi personalul din cadrul MECRMA /OTIMMC şi afini şi rudele acestora pîna la gradul II inclusiv.

Beneficiarii eligibili pot primi valoarea AFN de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate, exclusiv TVA. Valoarea maximă nu poate depăși suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Share this post