masura 4.1.1

Măsura 4.1.1- Noua “măsură 3”

În data de 10 septembrie 2021 s-a publicat ghidul pentru Măsura 4.1.1 prin care vor fi finațate investițiile firmelor care au fost afectate de COVID-19.

Mai jos este prezentat ghidul pe scurt iar ghidul complet îl puteți decărca aici.

Acțiunea se numește “Investiții în activități productive” și se află pe axa prioritară 4- Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Sesiunea de înscrieri se preconizează a fi în luna decembrie. Cei ce doresc accesarea fondurilor vor avea la dispoziție o perioadă de 30 de zile până la lansarea apelului pentru pregătirea proiectului după ce forma finală a ghidului va fi aprobată.

MIPE a declarat că valoarea minimă a finantării neramburabile este de 50.000 de euro, iar pragul maxim de 1.000.000 euro.

MĂSURA PE SCURT

Bugetul total alocat este de 358.384.803,64 euro care este alcătuit din 300 mil euro fonduri europene+ 58,3 mil euro fonduri de la bugetul de stat.

Prezentul tip de proiect se adresează IMM-urilor prin granturi pentru investiții în activități productive.

Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021.

Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

•           95% pentru micro întreprinderi;

•           90% pentru întreprinderi mici;

•           85% pentru înreptinderi mijlocii

Durata de implementare a proiectelor 24 de luni fără a depăși data de 31 decembrie 2023.

Tipuri de activități eligibile

Construirea/achiziția /extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50% din valoarea proiectului.

Dotarea cu active corporale, necorporale.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 (o investiție care duce la crearea unei capacități noi de producție sau la extinderea celei existente).

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din facilitatea de Finanțare REACT-EU.

Grupul țintă aferent Măsurii 4.1.1

Grupul țintă este format din IMM-urile afectate de pandemia COVID-19.

Indicatorii se împart în două categorii:

a)   Indicatori prestabiliți (de realizare și de rezultat), reprezentați de indicatorii de program.

b)   Indicatori suplimentari, care sunt indicatori specifici ai proiectului.

Atât indicatorii prestabiliți, cât și indicatorii suplimentari sunt de două tipuri:

 1. Indicatori de realizare, referitori la activitățile care sunt finanțate și a căror valoare țintă se măsoară la sfârșitul perioadei de implementare. Valoarea indicatorilor de realizare se calculează la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. Precum:

a. Număr de noi produse – bunuri sau servicii – și procese introduse pe piață de către beneficiar.

b. Productivitatea muncii în IMM-uri în anul 3 de sustenabilitate (cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați – anul de referință este 2019). Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2019, altfel proiectul va fi respins.

2. Indicatori de rezultat, care reprezintă rezultatele directe/avantajele pe care le obțin beneficiarii, și a căror valoare se măsoară la sfârșitul perioadei de durabilitate, conform contractului de finanțare (începe în prima zi după finalizarea perioadei de implementare). Perioada este de 5 ani pentru proiectele de investiții în infrastructură.

ELIGIBILITATEA

-Solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.

-Nu se afla in situație de dificultate în anul 2019.

-Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități

-În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate (liber de orice sarcini și fără litigii), concesiune sau chirie cu privire la imobilul (clădire) unde se face investiția. Dreptul de concesiune sau chirie trebuie să fie valabil min 8 ani de la data depunerii cererii de finanțare.

-Pentru solicitanții care intenționează să achiziționeze o clădire este acceptată depunerea unui antecontract de vânzare/cumpărare pentru clădirea în cauză, în etapa de depunere a cererii de finanțare, însoțit de Nota de certificare a costului de achiziție a imobilului . În termen de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul este obligat să prezinte actul de dobândire a clădirii/spațiului.

-În cazul lucrărilor de construcții, beneficiarul este obligat ca în termen de 6 luni de la semnarea contractului să prezinte AMPOC autorizația de construire.

Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției).

Clasa F – Construcții.

Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor.

Clasa H – Transport și depozitare.

Clasa I – Hoteluri și restaurante.

Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice.

Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport.

Clasa P– Învățământ.

Clasa Q – Sănătate și asistență socială.

Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative.

Clasa S – Alte activități de servicii.

DOMENII FINANȚATE

IMM-urile din România ce pot accesa măsura 3 trebuie să fie active în sectoarele eligibile menţionate mai jos: 

Nu vor putea fi sprijinite următoarelor sectoare/tipuri de ajutoare:

-activități legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;

-activități de jocuri de noroc și pariuri.

Ajutorul acordat întreprinderilor active în prelucrarea și comercializarea produselor agricole este condiționat de a nu fi transmis parțial sau integral producătorilor primari.

În cazul în care o întreprindere este activă în mai multe sectoare cărora li se aplică sume maxime diferite, beneficiarii se vor asigura prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, pentru fiecare dintre aceste activități, că plafonul relevant este respectat și că suma maximă posibilă nu este depășită în total.

Valoarea brută a ajutorului înainte de deducerea impozitului sau a altor taxe nu va depăși 270.000 euro pentru întreprinderea activă în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 225.000 euro pentru întreprinderea activă în producția primară de produse agricole.

CHELTUIELI ELIGIBILE

-Cheltuieli pentru amenajarea terenului.

-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului .

-Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, inclusiv consultanță (elaborare cerere, implementare, asistență juridică).

-Cheltuieli pentru investiția de bază.

-Construcții și instalații.

-Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fără montaj, dotări inclusiv Cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport electrice sau hibride și Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie.

-Active necorporale – Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

-Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (5000 lei).

Condiții specifice privind investițiile

a) Investiția trebuie menținută în regiunea în care a fost amplasată inițial, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor.

b) Activele achiziționate trebuie să fie noi.

c) Achiziția activelor fixe necorporale trebuie realizată prin:

a.   contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, sau al brevetelor).

b.   contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.

PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

Acordarea finanțării se va face în ordinea depunerii proiectelor pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minim 70 de puncte și nu au obținut ”0” puncte la criteriile a) și b) din grila de evaluare tehnică și financiară, până la epuizarea bugetului prevăzut în prezentul ghid.

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele:

a)         Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – 40 puncte

•           ≥30% – 40 puncte;

•           ≥25 < 30% – 35 puncte

•           ≥20 < 25% – 30 puncte;

•           ≥15 < 20% – 25 puncte;

•           ≥10 < 15% – 20 puncte;

•           ≥5 < 10% – 15 puncte;

•           < 5% – 0 puncte (proiect respins).

b)   Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în mijloace care au o contribuție semnificativă în atenuarea schimbărilor climatice (investiții de mediu precum eficiență energetică, energie regenerabilă, etc.)

•           ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte

•           ≥80 < 90% – 35 puncte;

•           ≥70 < 80% – 30 puncte;

•           ≥60 < 70% – 25 puncte;

•           ≥50 < 60% – 20 puncte;

•           ≥40 < 50% – 15 puncte;

•           ≥30 < 40% – 10 puncte;

•           ≥20 < 30% – 5 puncte;

•           < 20% – 0 puncte (proiect respins)

c)    Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 5 puncte:

a.   Sold negativ – 5 puncte;

b.   Sold pozitiv – 0 puncte

d)   Proiectul propune un produs/proces inovativ – 5 puncte

a.   DA – 5 puncte;

b.   NU – 0 puncte

e)   Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 10 puncte:

a.   ≥15% – 10 puncte;

b.   ≥10% < 15% – 5 puncte;

c.   < 10% 0 puncte

Puteti descarca Ghidul Solicitantului de aici. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contacatati la office@ascent-soft.ro

Potenţialii beneficiari din România vor putea solicita finanțarea nerambursabilă prin aplicația MySMIS. Aplicația este pusă la dispoziție de către Ministerul Fondurilor Europene, iar mai multe detalii se pot găsi aici.

Citește și despre Planul Național de Redresare și Reziliență în România.

Update Măsura 4.1.1

Măsura 4.1.1 intitulată „Investiții în activități productive”  prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) pot accesa fonduri europene a suferit modificări. Modificările au fost anunțate în data de 07.12.2021 pe site-ul oficial al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Principalele modificări ale Măsurii 4.1.1

 • suma maximă a grantului ce va putea fi accesată va fi de cel mult 5 ori cifra de afarceri înregistrată în anul 2019 a firmei.
 • criteriile de departajare si evaluare proiectelor vor fi schimbate, astfel evaluarea va avea loc in 2 etape și se va elimina criteriul de luare in considerare conform ordinii depunerii proiectelor.

În prima etapă, proiectele vor fi evaluate automat și ierarhizarea va avea loc în funcție de punctajul obținut (până la un scor de maximum 60 de puncte- 60% din punctaj).

În a doua etapă, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi evaluate în funcție de criteriul verde (ce va reprezenta 40% din punctaj). 

În cazul în care vor există proiecte cu punctaj egal, departajarea va avea loc în funcție de criteriile:

 1. Ponderea echipamentului tehnologic din valoarea totală a proiectului.
 2. Numărul de locuri de muncă nou create.
 3. Data și ora depunerii proiectului.
 • pentru ca un proiect sa fie eligibil trebuie să obțină minumum 70 de puncte.
 • nu mai reprezintă cheltuieli eligibile achiziția de proprietăți și construcția clădirilor, ci doar amenajarea și modernizarea de spații.
 • termenul de depunere va fi de 5 zile de la deschiderea apelului de finanțare.
 • valoarea totală a prezentei scheme de ajutor de stat va rămâne 358 milioane euro.
 • valoarea minimă a unui proiect va fi de 50.000 euro și de maximum 1 milion de euro.

Update 2 pentru Masura 4.1.1

În data de 21.12.2021 s-a lansat în consultare publică Ghidul pentru Măsura 4.1.1 -Investiții în activități productive din cadrul Programului Operațional Competitivitate.

Intervalul de consultare este 21 decembrie 2021 –  04 ianuarie 2022. Propunerile și sugestiile persoanelor interesate sunt așteptate la adresa de e-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro .

Tipuri de activități eligibile

• Dotarea cu active corporale și necorporale.
• Modernizarea spațiilor de producție/servicii ce trebuie să reprezinte maxim 50% din valoarea proiectului.

Vezi propunerea de ghid aici.

Share this post